HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Tennet TSO start verkabelingsproject in Veenendaal

De gemeente Veenendaal is de eerste gemeente die gebruikmaakt van de wet Voortgang Energietransitie om de bovengrondse hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen. Na jarenlange voorbereiding kan deze zogeheten verkabeling in Veenendaal daadwerkelijk plaatsvinden.
De huidige bovengrondse hoogspanningsverbindingen doorkruisen het bewoonde deel van Veenendaal. Binnen de wet Voortgang Energietransitie heeft de minister een aantal hoogspanningsverbindingen aangewezen dat in aanmerking komt voor verkabeling of verplaatsing. Eén ervan is de bovengrondse verbinding in Veenendaal. Nu de gemeente, de provincie en het Rijk geld beschikbaar stellen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen, start TenneT, op initiatief van de gemeente, de voorbereidingen voor de uitvoering ervan. De verwachting is dat de kabels begin 2025 ondergronds zijn gebracht.

Wanneer
Najaar 2019 : Informeren van omwonenden en presenteren tracé
2020           :  Voorbereidingen en aanvragen van diverse vergunningen
2021           :  Start werkzaamheden
2024           :  Ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en start verwijderen bovengrondse  verbindingen
2025           :  Verwijderen masten en afronden werkzaamheden

Download het projectplan

Raadsbesluit Verkabeling 17 oktober 2019

17 oktober heeft de Veenendaalse Gemeenteraad besloten financiering voor de verkabeling van de Hoogspanningsmasten beschikbaar te stellen. Na zestien jaar komt er een einde aan de onzekerheid voor zo’n tweeduizend inwoners in Veenendaal die dicht bij de Hoogspanningsmasten wonen. Na een besluit van de Gemeenteraad duurt het nog meer dan een jaar met Projectvoorbereiding en aanbesteding, voordat met de uitvoering van de verkabeling kan worden gestart. 
Leden van het Platform en belangstellenden volgden de vergadering op de tribune van de Raadszaal.
Via de website veenendaal.raadsinformatie.nl van 17 oktober 2019 is de vergadering terug te kijken.  

Het raadsvoorstel is hier online te vinden op de website van de Gemeente Veenendaal of hier te lezen als PDF bestand op onze website.

Beoogd resultaat Besluit
Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen binnen de woongebieden van Veenendaal ten
behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat.
Argumenten
1.1 Sluit aan bij raadsprogramma, uitkomst consultatie en motie Kadernota 2019
In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 is het volgende opgenomen: Vanuit
een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds
brengen. Dat geldt in elk geval voor dat gedeelte van de lijn boven woningen, scholen en
zorginstellingen. We zetten ons actief in om als een van de eerste gemeenten gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheden van de wet Voortgang Energietransitie (wet VET). Tijdens de consultatie
in april 2019 over de uitkomsten van de businesscase werd deze ambitie nogmaals bevestigd. Ook
werd duidelijk dat de dekking voor de gemeentelijke bijdrage de grootste uitdaging vormt.

Nieuw Provinciebestuur betaalt mee aan Verkabeling Veenendaal


Veenendaal 31 mei 2019
Het nieuwe Provinciebestuur in Utrecht gaat meebetalen aan de verkabeling in Veenendaal. Dat is te lezen in het Coalitieprogramma 2019-2023. Hierin staat te lezen; 
Wij stellen geld beschikbaar aan 
gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de bebouwde omgeving.

Hiermee komt een positief besluit van de Gemeenteraad dichterbij. 
Op 4 juli vergadert de Gemeenteraad over de financiële kadernota 2019-2023 voor de Gemeente Veenendaal. 

Veenendaal krijgt gelijk van Rechtbank betreffende precariobelasting

Elektriciteitsnet beheerder Stedin heeft het beroep tegen de precariobelasting verloren van de Gemeente Veenendaal.
Volgens de bestuursrechter heeft de Gemeente Veenendaal juist gehandeld bij de invoering van de precario belasting. 

Veenendaal heft de Precariobelasting al een aantal jaar en hoopt daarmee twaalf miljoen euro te kunnen innen. 
Door deze uitspraak van de Rechtbank beschikt de Gemeente Veenendaal over voldoende middelen om de verkabeling mogelijk te maken. In meer dan tien Gemeenten heeft Stedin de procedure al eerder verloren en is daar niet tegenin beroep gegaan.

Wrange voor de inwoners van Veenendaal is, dat de kosten voor de belasting al zijn verwerkt in de maandelijkse bijdrage aan Stedin via de energienota. Dit terwijl dat ook na positief door de Gemeenteraad van Veenendaal het nog drie jaar duurt voordat de kabels onder de grond liggen. 

Gemeenteraad Veenendaal neemt nog geen besluit over verkabeling

De commissie Openbare Ruimte van Gemeenteraad behandelde dinsdag 9 april het onderzoeksrapport van Tennet.
Het Platform spreekt in, een verslag hiervan kunt u terugzien (zie onderaan)

Op drie consultatie vragen werd door fracties antwoorden gegeven.

1) Wel of niet investeren in verkabeling. 

2) Ziet de Raad andere mogelijkheden dan financiering met precario inkomsten, die niet definitief zijn omdat er nog een procedure bij de Bestuursrechter loopt. 

3) ambitie om als eerste Gemeente van deze landelijke regeling verkabeling gebruik te maken, waardoor 80% landelijk wordt gefinancierd gebruik wordt gemaakt. 

Samengevat; bijna alle fracties vinden Verkabeling Urgent, vinden dat de Gemeente het voorzorgprincipe moet handhaven. Maar omdat er geen meerderheid is van fracties die financieel risico vooraf neemt, omdat de precariorechten inkomsten niet definitief zijn, komt het in april 2019 NIET tot een besluit om over te gaan tot verkabeling.

Na afloop vragen de leden van het Platform zich af waarom er een consultatie is geweest en niet een voorstel aan de Raad. Dan is er een debat en stemming, en is het voor iedereen duidelijk wat we gaan doen of niet.  

Wel vraagt de Raad  aan het College van B &W om een memo op te stellen, waarin het College van B & W samenvat wat zij voor mogelijkheden ziet na consultatie met de Raad.  Ook roept een aantal fracties het College van B & W op in de financiële kadernota 2020-2023 te laten zien hoe de Gemeente de financiële dekking ziet.

In mei wordt bekend of de Gemeente Veenendaal kan beschikken over de precariorechten. Dan zou op 4 juli bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 dit verwerkt kunnen worden. 

Inspraak Platform Hoogspan en debat Gemeenteraadscommissie 9 april 2019

 Gemeenteraad 9 april 2019

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)