HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Raadsbesluit Verkabeling 17 oktober 2019

17 oktober heeft de Veenendaalse Gemeenteraad besloten financiering voor de verkabeling van de Hoogspanningsmasten beschikbaar te stellen. Na zestien jaar komt er een einde aan de onzekerheid voor zo’n tweeduizend inwoners in Veenendaal die dicht bij de Hoogspanningsmasten wonen. Na een besluit van de Gemeenteraad duurt het nog meer dan een jaar met Projectvoorbereiding en aanbesteding, voordat met de uitvoering van de verkabeling kan worden gestart. 
Leden van het Platform en belangstellenden volgden de vergadering op de tribune van de Raadszaal.
Via de website veenendaal.raadsinformatie.nl van 17 oktober 2019 is de vergadering terug te kijken.  

Het raadsvoorstel is hier online te vinden op de website van de Gemeente Veenendaal of hier te lezen als PDF bestand op onze website.

Beoogd resultaat Besluit
Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen binnen de woongebieden van Veenendaal ten
behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat.
Argumenten
1.1 Sluit aan bij raadsprogramma, uitkomst consultatie en motie Kadernota 2019
In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 is het volgende opgenomen: Vanuit
een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds
brengen. Dat geldt in elk geval voor dat gedeelte van de lijn boven woningen, scholen en
zorginstellingen. We zetten ons actief in om als een van de eerste gemeenten gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheden van de wet Voortgang Energietransitie (wet VET). Tijdens de consultatie
in april 2019 over de uitkomsten van de businesscase werd deze ambitie nogmaals bevestigd. Ook
werd duidelijk dat de dekking voor de gemeentelijke bijdrage de grootste uitdaging vormt.

Nieuw Provinciebestuur betaalt mee aan Verkabeling Veenendaal


Veenendaal 31 mei 2019
Het nieuwe Provinciebestuur in Utrecht gaat meebetalen aan de verkabeling in Veenendaal. Dat is te lezen in het Coalitieprogramma 2019-2023. Hierin staat te lezen; 
Wij stellen geld beschikbaar aan 
gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de bebouwde omgeving.

Hiermee komt een positief besluit van de Gemeenteraad dichterbij. 
Op 4 juli vergadert de Gemeenteraad over de financiële kadernota 2019-2023 voor de Gemeente Veenendaal. 

Veenendaal krijgt gelijk van Rechtbank betreffende precariobelasting

Elektriciteitsnet beheerder Stedin heeft het beroep tegen de precariobelasting verloren van de Gemeente Veenendaal.
Volgens de bestuursrechter heeft de Gemeente Veenendaal juist gehandeld bij de invoering van de precario belasting. 

Veenendaal heft de Precariobelasting al een aantal jaar en hoopt daarmee twaalf miljoen euro te kunnen innen. 
Door deze uitspraak van de Rechtbank beschikt de Gemeente Veenendaal over voldoende middelen om de verkabeling mogelijk te maken. In meer dan tien Gemeenten heeft Stedin de procedure al eerder verloren en is daar niet tegenin beroep gegaan.

Wrange voor de inwoners van Veenendaal is, dat de kosten voor de belasting al zijn verwerkt in de maandelijkse bijdrage aan Stedin via de energienota. Dit terwijl dat ook na positief door de Gemeenteraad van Veenendaal het nog drie jaar duurt voordat de kabels onder de grond liggen. 

Gemeenteraad Veenendaal neemt nog geen besluit over verkabeling

De commissie Openbare Ruimte van Gemeenteraad behandelde dinsdag 9 april het onderzoeksrapport van Tennet.
Het Platform spreekt in, een verslag hiervan kunt u terugzien (zie onderaan)

Op drie consultatie vragen werd door fracties antwoorden gegeven.

1) Wel of niet investeren in verkabeling. 

2) Ziet de Raad andere mogelijkheden dan financiering met precario inkomsten, die niet definitief zijn omdat er nog een procedure bij de Bestuursrechter loopt. 

3) ambitie om als eerste Gemeente van deze landelijke regeling verkabeling gebruik te maken, waardoor 80% landelijk wordt gefinancierd gebruik wordt gemaakt. 

Samengevat; bijna alle fracties vinden Verkabeling Urgent, vinden dat de Gemeente het voorzorgprincipe moet handhaven. Maar omdat er geen meerderheid is van fracties die financieel risico vooraf neemt, omdat de precariorechten inkomsten niet definitief zijn, komt het in april 2019 NIET tot een besluit om over te gaan tot verkabeling.

Na afloop vragen de leden van het Platform zich af waarom er een consultatie is geweest en niet een voorstel aan de Raad. Dan is er een debat en stemming, en is het voor iedereen duidelijk wat we gaan doen of niet.  

Wel vraagt de Raad  aan het College van B &W om een memo op te stellen, waarin het College van B & W samenvat wat zij voor mogelijkheden ziet na consultatie met de Raad.  Ook roept een aantal fracties het College van B & W op in de financiële kadernota 2020-2023 te laten zien hoe de Gemeente de financiële dekking ziet.

In mei wordt bekend of de Gemeente Veenendaal kan beschikken over de precariorechten. Dan zou op 4 juli bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 dit verwerkt kunnen worden. 

Inspraak Platform Hoogspan en debat Gemeenteraadscommissie 9 april 2019

 Gemeenteraad 9 april 2019

Plan gepresenteerd voor verkabeling door Tennet

Het plan van Tennet over de uitvoering is klaar. Wat opvalt is dat een aanzienlijk deel van de verkabeling via de techniek van horizontaal gestuurd boren zal gaan. Dit gaat onder de straat door. Verkabeling kost in Veenendaal maximaal 5,7 miljoen euro.
Dat is aanzienlijk lager dan de 7 miljoen waar drie jaar geleden en 27 miljoen waar zeven jaar geleden mee werd rekening gehouden. In april 2019 neemt de Gemeenteraad van Veenendaal een besluit. 

Al vijftien jaar is Veenendaal samen met het Platform bezig om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen.

Waarom doen we dat ook alweer:
- wonen onder die draden kan de gezondheid schaden. Dit werd 2018 nogmaals bevestigd door de Gezondheidsraad.
- de brandweer mag niet blussen bij gebouwen onder die leidingen. Het gaat om zo'n zevenhonderd woningen en diverse bedrijven
- hoogspanningsmasten staan inbreidingslocaties in Veenendaal in de weg
- hoogspanningsmasten zijn in 1955 geplaatst en zijn sterk verouderd en niet onderhouden.
- de elektrificering van de maatschappij zorgt ervoor dat er steeds meer elektriciteit door de leidingen gaat. 
De electriciteits snelweg van Dodewaard naar Diemen had vroeger 125 Mega volt Ampere vermogen en dat is gestegen naar 1.000 Mega Volt Ampera. 
- hoge masten midden door Veenendaal is niet meer van deze tijd. De grootste twintig gemeenten van Nederland hebben dit al jaren niet meer. 

Het AD publiceerde deze week:

Veenendaler Michael Melssen houdt zich al jarenlang bezig met de verkabeling namens het bewonersplatform Hoogspanningslijnen Veenendaal. En hij is wat verbaasd door de toon van B en W. ,,Want het is veel geld, maar in het verleden waren de bedragen veel groter.” Hij vindt het wel opmerkelijk dat de gemeente niet rept over een financiële bijdrage van de provincie Utrecht. ,,Want die bijdrage van 20 procent geldt voor de niet landelijke overheid, niet alleen de gemeente. Als straks de verkiezingen achter de rug zijn en er nieuwe provinciale staten zijn, kan het geen kwaad om dat nog eens bij de provincie aan te kaarten.” Als de raad akkoord gaat, kan de verkabelingsopdracht ingediend worden bij Tennet. Melssen hoopt dat het snel gaat. ,,Je loopt het risico dat we straks achter aan de rij staan. Je ziet in andere gemeenten zoals in Wageningen dat er al een beslissing is genomen. Veenendaal moet dat nog steeds doen.” Het werk gaat bij groen licht dan nog zo'n vijf jaar duren. Veenendaal zou het benodigde geld uit één keer een potje kunnen halen waarin het de precariobelasting stopt. Dat geld is echter nog steeds inzet van een lopende rechtszaak met Stedin. 

 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)