HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Bijdrage Gemeente Veenendaal omlaag!

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement van Mulder en Vos. Dat amendement schrijft voor dat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)geregeld gaat worden. Praktisch houdt dat in dat de 25% gemeentelijke bijdrage niet in de wet vast ligt en dat de Kamer daarover een apart besluit zal nemen. De gemeenten gaan daarover met het ministerie in overleg.

Lees meer: Bijdrage Gemeente Veenendaal omlaag!

vaste commissie voor Economische Zaken kritisch over eigen bijdrage gemeenten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 199, nr. 5 27

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.  

Lees meer: vaste commissie voor Economische Zaken kritisch over eigen bijdrage gemeenten

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)