HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Tweede Kamer in meerderheid voor Wet Energietransitie

Veenendaal, 25 januari 2018
Donderdag 25 januari is in de Tweede Kamer in Den Haag gedebatteerd over de nieuwe Wet Energietransitie. De Wet regelt ook de verkabeling van de Veenendaalse hoogspanningslijn nr 33.
De Veenendaalse situatie kwam twee keer ter sprake tijdens het debat. Een afvaardiging van het platform Hoogspan en Veenendaals Gemeenteraadslid Tineke Bette van CU waren aanwezig.  


Foto: Tweede kamer lid Carla Dik -Faber in het debat met Minister Wiebes van E.Z. / Fotograaf: Michael Melssen

Uiteindelijk werd een motie ingediend door oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. Hierbij wordt de Regering verzocht om met betrokken partijen te onderzoeken of een eerlijkere verdeling
van de verkabeling kosten mogelijk is. De motie wordt dinsdag 30 januari in stemming gebracht samen met de VET (Wet Voortgang Energie Transitie).
Minister Wiebes zei in beantwoording op Kamervragen de kosten voor Gemeenten te willen maximeren op Of twintig procent of 1 miljoen per kilometer. Gemeente kiest welke voor hen lager is.  

Gemeenteraad Veenendaal besluit tot haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsmasten.

In een marathonvergadering van de Gemeenteraad Veenendaal op maandag 3 juli is een amendement aangenomen op de kadernota voor 2017 tot 2021. Dit houdt in dat er een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor de verkabeling van de twee 150 KV hoogspanningskabels die op lijn 33 door Veenendaal lopen. 

Het College van Burgemeester & Wethouders in Veenendaal wordt verzocht deze haalbaarheidsstudie van het voorkeurstracé gereed te hebben op het moment het wetgevingsproces is afgerond. Hierdoor kan direct daarna een aanvraag worden ingediend, en is het mogelijk dat Veenendaal als één van de eerste Gemeenten tot uitvoering kan overgaan. 

Gemeente Veenendaal begroot verkabeling in Kadernota.

In de kadernota 2017-2020 houdt de Gemeente Veenendaal rekening met de verkabeling van de hoogspanningslijnen in deze periode. De kosten voor de verkabeling zijn gedaald.  Vijftien jaar geleden werd uitgegaan van dertig miljoen euro. Met de nieuwe Wet Stroom kan de Gemeente Veenendaal de kosten beperken tot een bedrag onder vijf miljoen euro. De Gemeente samen met het landelijk Platform probeert het bedrag verder te verlagen.      

Onderdeel 3.1.7 van de Kadernota gaat over de Hoogspanningslijn

Eind december 2015 werd tegen de verwachting in het wetsvoorstel STROOM in de Eerste Kamer verworpen. In de wet was een verkabelingsregeling voor hoogspanningslijnen in stedelijk gebied opgenomen. Ofschoon de aanleiding voor het verwerpen van het wetsvoorstel daarin niet was gelegen, ontstond daarmee een situatie waarbij de door velen gewenste mogelijkheid tot verkabeling van de in onze gemeente aanwezige hoogspanningslijn onzekerder werd. 

De voor deze wetgeving verantwoordelijke minister heeft het voornemen om omstreeks september a.s. een minder omvattende maar wel op een verkabelingsregeling gericht wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.  Een positieve ontwikkeling daarin is dat het gemeentelijke Platform Hoogspanning in samenwerking met de VNG bij de opstelling van de vervangende wetgeving actief is betrokken. Doel van het Platform daarbij is mee te werken aan en te komen tot een regeling die het aannemelijk maakt dat elke als te verkabelen aangeduide hoogspanningslijn daadwerkelijk verkabeld dan wel omgelegd kan worden. In de komende maanden hopen we hiervan resultaat te zien in de vorm van een gunstigere verkabelingsregeling. Zodra daarna duidelijk is hoeveel de gemeenten moeten bijdragen, zullen we een voorstel aan de raad doen.

wetsvoorstel Energietransitie controversieel verklaard door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Energietransitie is controversieel verklaard door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is door het vorige kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Na schriftelijke consultatie en behandeling in januari 2017 in de commissie Economische Zaken zou de Wet in de Tweede Kamer behandeld moeten worden. Echter, na de verkiezingen heeft de Tweede Kamer besloten de Wet niet in stemming te brengen alvorens er een nieuw kabinet is aangetreden.

De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) kamerstuknummer 34627. Op dit moment zijn er enkele knelpunten die met name zien op de netten, die de vitale infrastructuur vormen en daarmee essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. Voorliggend wetsvoorstel beoogt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen. Dit wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (STROOM) dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. 

Het platform hoopt dat de vertraging minder dan zes maanden is en de Wet nog voor het zomerreces 2017 kan worden aangenomen in de Tweede Kamer.
De beoogde datum inwerkingtreding van de nieuwe Wet Energietransitie op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

 

 

Wet Stroom naar Tweede Kamer

Den Haag, december 2016, De nieuwe Wet Stroom is ingediend bij de Tweede kamer.

De transitie van een fossiel gedreven economie naar een duurzame, CO2-arme economie is al gaande, maar zal de komende decennia aan intensiteit winnen. Met voorliggend wetsvoorstel wordt beoogd bestaande belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen en hiermee de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken.

Elektrificatie neemt toe. Bijvoorbeeld als gevolg van een groter aandeel elektrische warmtepompen en de verwachte marktpenetratie van elektrische auto’s, zal elektriciteit op termijn een steeds belangrijkere plaats in de energievoorziening gaan innemen. Dit zal gevolgen hebben voor de belasting van het elektriciteitssysteem.

Verkabeling en verplaatsing levert lokale en/of regionale voordelen op. Daarom zal een nader te bepalen percentage van de kosten door de verzoekende gemeente en provincie worden betaald. Met de bijdrage die de verzoeker verplicht is te doen, wordt voorkomen dat door de netbeheerder investeringen gedaan gaan worden voor situaties die op lokaal of regionaal niveau niet of maar in beperkte mate als een knelpunt worden ervaren. Het deel van de kosten dat niet door de verzoeker wordt betaald, zal worden verdisconteerd in de transporttarieven voor elektriciteit. Het gevolg daarvan is dat voor dit deel alle afnemers van elektriciteit mee betalen aan het uitvoeren van deze taak.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zullen regels worden gesteld over de hoogte van het gedeelte van de kosten dat de verzoeker moet bijdragen. Hierbij is het amendement van de leden Agnes Mulder en Jan Vos (Kamerstukken II 2015/16, 34 199, nr. 37) van belang, waarin wordt verzocht om bij het bepalen van de bijdrage van de verzoeker rekening te houden met de gemeentelijke draagkracht en het aantal kilometers hoogspanningsverbinding waarvoor ondergronds brengen of verplaatsen aan de orde is. Met gemeenten en provincies is constructief overlegd over de decentraal te betalen eigen bijdrage. De uitkomsten van dit overleg vormen de basis voor de op te stellen algemene maatregel van bestuur.

Er is niet genoeg capaciteit bij netbeheerders om bij veel gelijktijdige verzoeken alle verplaatsings- en verkabelingstracés op hetzelfde moment uit te voeren. Daarom worden in overleg met de netbeheerder en gemeenten en provincies regels gesteld over de volgorde van uitvoering. Gedacht kan worden aan uitvoering in de volgorde waarin de aanvragen door de netbeheerder zijn binnengekomen. Streven is het totale programma binnen 15 jaar af te ronden.

 

 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)