HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Wet Stroom naar Tweede Kamer

Den Haag, december 2016, De nieuwe Wet Stroom is ingediend bij de Tweede kamer.

De transitie van een fossiel gedreven economie naar een duurzame, CO2-arme economie is al gaande, maar zal de komende decennia aan intensiteit winnen. Met voorliggend wetsvoorstel wordt beoogd bestaande belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen en hiermee de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken.

Elektrificatie neemt toe. Bijvoorbeeld als gevolg van een groter aandeel elektrische warmtepompen en de verwachte marktpenetratie van elektrische auto’s, zal elektriciteit op termijn een steeds belangrijkere plaats in de energievoorziening gaan innemen. Dit zal gevolgen hebben voor de belasting van het elektriciteitssysteem.

Verkabeling en verplaatsing levert lokale en/of regionale voordelen op. Daarom zal een nader te bepalen percentage van de kosten door de verzoekende gemeente en provincie worden betaald. Met de bijdrage die de verzoeker verplicht is te doen, wordt voorkomen dat door de netbeheerder investeringen gedaan gaan worden voor situaties die op lokaal of regionaal niveau niet of maar in beperkte mate als een knelpunt worden ervaren. Het deel van de kosten dat niet door de verzoeker wordt betaald, zal worden verdisconteerd in de transporttarieven voor elektriciteit. Het gevolg daarvan is dat voor dit deel alle afnemers van elektriciteit mee betalen aan het uitvoeren van deze taak.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zullen regels worden gesteld over de hoogte van het gedeelte van de kosten dat de verzoeker moet bijdragen. Hierbij is het amendement van de leden Agnes Mulder en Jan Vos (Kamerstukken II 2015/16, 34 199, nr. 37) van belang, waarin wordt verzocht om bij het bepalen van de bijdrage van de verzoeker rekening te houden met de gemeentelijke draagkracht en het aantal kilometers hoogspanningsverbinding waarvoor ondergronds brengen of verplaatsen aan de orde is. Met gemeenten en provincies is constructief overlegd over de decentraal te betalen eigen bijdrage. De uitkomsten van dit overleg vormen de basis voor de op te stellen algemene maatregel van bestuur.

Er is niet genoeg capaciteit bij netbeheerders om bij veel gelijktijdige verzoeken alle verplaatsings- en verkabelingstracés op hetzelfde moment uit te voeren. Daarom worden in overleg met de netbeheerder en gemeenten en provincies regels gesteld over de volgorde van uitvoering. Gedacht kan worden aan uitvoering in de volgorde waarin de aanvragen door de netbeheerder zijn binnengekomen. Streven is het totale programma binnen 15 jaar af te ronden.

 

 

Precariobelasting loopt op tot twintig euro per jaar

Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen.
Via precariobelasting op ondergrondse leidingen kunnen gemeenten hun kosten deels afwentelen op inwoners van andere gemeenten. Zo betaalt ieder Veenendaals huishouden mee aan de precariobelasting die een derde van de Nederlandse Gemeente al hebben ingevoerd. Uit het Coelo-onderzoek blijkt dat huishoudens in 2015 gemiddeld €20 precariobelasting betaalden. In Veenendaal hebben we dus wel de lasten maar niet de lusten van Ondergrondse Hoogspanningskabels.

De idee dat je lastenverhoging voor de burger door de Gemeente kunt tegenhouden door er simpel tegen te zijn, pakt in de praktijk dus anders uit. Via de onzichtbare route van precario moeten all huishoudens in Veenendaal via een omweg door de Nutsbedrijven alsnog betalen. 

De belasting op ondergrondse leidingen die nutsbedrijven doorrekenen aan klanten kan oplopen tot tientallen euro's per huishouden per jaar. Dat blijkt uit een publicatie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo),  dat publiceerde in het vakblad voor economen ESB.

Leidingnetwerk

In 148 gemeenten moeten nutsbedrijven zogeheten precariobelasting betalen voor het leidingnetwerk dat onder de grond van de gemeente ligt. Nog veel meer gemeenten zijn van plan dat te doen, bleek eerder uit een inventarisatie van het Financieel Dagblad. Nutsbedrijven rekenen die kosten door aan huishoudens. (bron: financieel dagblad)

 

Hoogspanningskabels bezweken door de hitte

ORVELTE - Bij een brand op een pluimveebedrijf aan het Oranjekanaal Noordzijde bij Orvelte zijn 18 augustus een aantal hoogspanningskabels door de hitte bezweken.
Door het veiligheidsprotocol Blussen onder Hoogspanning is het nablussen lastig is. Het huis van de pluimveehouder bleef gespaard en er raakten geen mensen gewond.
Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.

Hoogspanningskabels
Boven de schuren lopen hoogspanningskabels. Een aantal daarvan is bezweken door de hitte. De kabels, waar nog een tijdje spanning op stond, liggen bovenop de smeulende resten van de schuren. Het was daarom voor de brandweer lange tijd niet veilig om te beginnen met nablussen. Even voor zeven uur vanmorgen is de spanning van de kabels gehaald, maar netbeheerder TenneT moet nog wel een paar reparaties uitvoeren voordat de brandweer veilig kan nablussen.
Omdat het vuur even na zeven uur vanmorgen weer oplaaide aan de achterkant van de schuren, blust de brandweer nu heel gericht met een straal om het vuur onder controle te houden. Het echte nablussen kan pas beginnen als netbeheerder TenneT zeker weet dat er geen spanning meer op de kabels zit.
Volgens Oving zijn de kabels belangrijk voor de stroomvoorziening van een groot gebied. Omdat niet alle kabels gesmolten zijn, is het netwerk nog intact. Oving waarschuwt wel dat er nu geen back-up stroomvoorziening is, mocht zich nog een calamiteit voordoen. (bron: RTV Drenthe)

Wetsvoorstel Energietransitie naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voortgang energietransitie is na consultatie met de betrokkenen aan de Raad van State aangeboden voor advies. Verwacht wordt dat het Wetsvoorstel met advies medio september aangeboden kan worden aan de Tweede Kamer. Als ook de Eerste kamer daarna een besluit genomen heeft over deze nieuwe Wet kan de Gemeenteraad van Veenendaal een besluit nemen over de verkabeling.

 

half jaar vertraging verkabeling

De rijksverkabelingsregeling, waarbij de twee 150 kV-verbindingen in Veenendaal ondergronds kunnen worden gebracht, zal met een half jaar vertraging worden uitgevoerd.
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer laten weten dat door het verwerpen van de Wet Stroom door de Eerste Kamer de uitvoering een half jaar vertraging opgelopen heeft.

Verkabelingsprogramma

Voorwaarde voor verkabeling (van 150 kV verbindingen) in bebouwd gebied is dat de betreffende gemeente 25% van de kosten draagt.
De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT gaat het programma uitvoeren. Wel is een wetswijziging nodig.
Het Kabinet bereidt deze voor. De wetswijziging regelt dat TenneT de kosten kan verdisconteren in de transporttarieven.
Het gaat in Nederland totaal om maximaal ca. 135 km.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)