HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

sterke magnetische velden hoger risico op kinderleukemie en hersentumoren

Langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden geeft mogelijk een hoger risico op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen.  Dat concludeert de Gezondheidsraad in een rapport. De raad adviseert daarom om het al langer bestaande voorzorgbeleid te handhaven om niet te dicht te bouwen bij hoogspanningslijnen.  Aangeraden wordt om het beleid wat verder uit te breiden.

Kleiner magnetisch veld met Verkabeling
Oplossing is verkabeling met kleiner magnetisch veld


Echter, het voorzorgsprincipe heeft er niet toe geleid dat Gemeenten minder hebben gebouwd. De bestemmingsplannen voorzien in bouwkavels in de Magneetveldzone. Gemeenten hebben de vergunning tot bouwen daar niet kunnen of willen tegenhouden.
 
De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe, vooral buitenlandse, onderzoeken gedaan. De politiek vroeg de Gezondheidsraad om te kijken
of die nieuwe onderzoeken tot nieuw beleid zouden moeten leiden. Veroorzaken hoogspanningslijnen kanker bij kinderen?
De aanwijzingen die we toen vonden, zijn met het nieuwste onderzoek bevestigd. En ze zijn zelfs iets sterker.

Als je naar grote groepen mensen kijkt, zie je dat er mogelijk een verband is tussen het ziek
worden en het wonen bij een hoogspanningslijn. De raad keek naar drie vormen van kanker bij kinderen: kinderleukemie, hersentumoren en lymfomen. Zowel de invloed van afstand (tot de hoogspanningslijnen) als van magneetveldsterkte (die afhangt van hoeveel stroom erdoorheen gaat) is onder de loep genomen.
Bij kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan hogere magneetveldsterkten (0,3 tot 0,4 mictrotesla of meer) dan andere,
lijkt het risico op 2,5 keer zo hoog
"Meer nog dan de afstand, lijkt de magneetveldsterkte van invloed", zegt Schoten. Elektriciteit wordt steeds vaker onder de
grond aangelegd, maar dat maakt voor magnetische velden niet uit, want die gaan door de grond heen.
"Voor bovengrondse hoogspanningslijnen hebben we al een voorzorgbeleid. Maar als je als overheid consequent wilt zijn,
zou je volgens de Gezondsheidsraad ook moeten kijken hoe je mensen zo veel mogelijk afschermt van magneetvelden van andere bronnen van het elektriciteitsnet zoals transformatorhuisjes.

Bron: NOS nieuws

Tweede Kamer in meerderheid voor Wet Energietransitie

Veenendaal, 25 januari 2018
Donderdag 25 januari is in de Tweede Kamer in Den Haag gedebatteerd over de nieuwe Wet Energietransitie. De Wet regelt ook de verkabeling van de Veenendaalse hoogspanningslijn nr 33.
De Veenendaalse situatie kwam twee keer ter sprake tijdens het debat. Een afvaardiging van het platform Hoogspan en Veenendaals Gemeenteraadslid Tineke Bette van CU waren aanwezig.  


Foto: Tweede kamer lid Carla Dik -Faber in het debat met Minister Wiebes van E.Z. / Fotograaf: Michael Melssen

Uiteindelijk werd een motie ingediend door oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. Hierbij wordt de Regering verzocht om met betrokken partijen te onderzoeken of een eerlijkere verdeling
van de verkabeling kosten mogelijk is. De motie wordt dinsdag 30 januari in stemming gebracht samen met de VET (Wet Voortgang Energie Transitie).
Minister Wiebes zei in beantwoording op Kamervragen de kosten voor Gemeenten te willen maximeren op Of twintig procent of 1 miljoen per kilometer. Gemeente kiest welke voor hen lager is.  

Gemeenteraad Veenendaal besluit tot haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsmasten.

In een marathonvergadering van de Gemeenteraad Veenendaal op maandag 3 juli is een amendement aangenomen op de kadernota voor 2017 tot 2021. Dit houdt in dat er een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor de verkabeling van de twee 150 KV hoogspanningskabels die op lijn 33 door Veenendaal lopen. 

Het College van Burgemeester & Wethouders in Veenendaal wordt verzocht deze haalbaarheidsstudie van het voorkeurstracé gereed te hebben op het moment het wetgevingsproces is afgerond. Hierdoor kan direct daarna een aanvraag worden ingediend, en is het mogelijk dat Veenendaal als één van de eerste Gemeenten tot uitvoering kan overgaan.



 

Gemeente Veenendaal begroot verkabeling in Kadernota.

In de kadernota 2017-2020 houdt de Gemeente Veenendaal rekening met de verkabeling van de hoogspanningslijnen in deze periode. De kosten voor de verkabeling zijn gedaald.  Vijftien jaar geleden werd uitgegaan van dertig miljoen euro. Met de nieuwe Wet Stroom kan de Gemeente Veenendaal de kosten beperken tot een bedrag onder vijf miljoen euro. De Gemeente samen met het landelijk Platform probeert het bedrag verder te verlagen.      

Onderdeel 3.1.7 van de Kadernota gaat over de Hoogspanningslijn

Eind december 2015 werd tegen de verwachting in het wetsvoorstel STROOM in de Eerste Kamer verworpen. In de wet was een verkabelingsregeling voor hoogspanningslijnen in stedelijk gebied opgenomen. Ofschoon de aanleiding voor het verwerpen van het wetsvoorstel daarin niet was gelegen, ontstond daarmee een situatie waarbij de door velen gewenste mogelijkheid tot verkabeling van de in onze gemeente aanwezige hoogspanningslijn onzekerder werd. 

De voor deze wetgeving verantwoordelijke minister heeft het voornemen om omstreeks september a.s. een minder omvattende maar wel op een verkabelingsregeling gericht wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.  Een positieve ontwikkeling daarin is dat het gemeentelijke Platform Hoogspanning in samenwerking met de VNG bij de opstelling van de vervangende wetgeving actief is betrokken. Doel van het Platform daarbij is mee te werken aan en te komen tot een regeling die het aannemelijk maakt dat elke als te verkabelen aangeduide hoogspanningslijn daadwerkelijk verkabeld dan wel omgelegd kan worden. In de komende maanden hopen we hiervan resultaat te zien in de vorm van een gunstigere verkabelingsregeling. Zodra daarna duidelijk is hoeveel de gemeenten moeten bijdragen, zullen we een voorstel aan de raad doen.

wetsvoorstel Energietransitie controversieel verklaard door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Energietransitie is controversieel verklaard door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is door het vorige kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Na schriftelijke consultatie en behandeling in januari 2017 in de commissie Economische Zaken zou de Wet in de Tweede Kamer behandeld moeten worden. Echter, na de verkiezingen heeft de Tweede Kamer besloten de Wet niet in stemming te brengen alvorens er een nieuw kabinet is aangetreden.

De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) kamerstuknummer 34627. Op dit moment zijn er enkele knelpunten die met name zien op de netten, die de vitale infrastructuur vormen en daarmee essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. Voorliggend wetsvoorstel beoogt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen. Dit wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (STROOM) dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. 

Het platform hoopt dat de vertraging minder dan zes maanden is en de Wet nog voor het zomerreces 2017 kan worden aangenomen in de Tweede Kamer.
De beoogde datum inwerkingtreding van de nieuwe Wet Energietransitie op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

 

 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)