Energietransitie,

 • Wetsvoorstel Energietransitie naar Tweede Kamer

  Het wetsvoorstel voortgang energietransitie is na consultatie met de betrokkenen aan de Raad van State aangeboden voor advies. Verwacht wordt dat het Wetsvoorstel met advies medio september aangeboden kan worden aan de Tweede Kamer. Als ook de Eerste kamer daarna een besluit genomen heeft over deze nieuwe Wet kan de Gemeenteraad van Veenendaal een besluit nemen over de verkabeling.

   

 • Gemeenteraad Veenendaal besluit tot haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsmasten.

  In een marathonvergadering van de Gemeenteraad Veenendaal op maandag 3 juli is een amendement aangenomen op de kadernota voor 2017 tot 2021. Dit houdt in dat er een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor de verkabeling van de twee 150 KV hoogspanningskabels die op lijn 33 door Veenendaal lopen. 

  Het College van Burgemeester & Wethouders in Veenendaal wordt verzocht deze haalbaarheidsstudie van het voorkeurstracé gereed te hebben op het moment het wetgevingsproces is afgerond. Hierdoor kan direct daarna een aanvraag worden ingediend, en is het mogelijk dat Veenendaal als één van de eerste Gemeenten tot uitvoering kan overgaan.   

 • Raadsbesluit Verkabeling 17 oktober 2019

  17 oktober heeft de Veenendaalse Gemeenteraad besloten financiering voor de verkabeling van de Hoogspanningsmasten beschikbaar te stellen. Na zestien jaar komt er een einde aan de onzekerheid voor zo’n tweeduizend inwoners in Veenendaal die dicht bij de Hoogspanningsmasten wonen. Na een besluit van de Gemeenteraad duurt het nog meer dan een jaar met Projectvoorbereiding en aanbesteding,voordat met de uitvoering van de verkabeling kan worden gestart. 
  Leden van het Platform en belangstellenden volgden de vergadering op de tribune van de Raadszaal.
  Via de website veenendaal.raadsinformatie.nl van 17 oktober 2019 is de vergadering terug te kijken.  

  Het raadsvoorstel is hier online te vinden op de website van de Gemeente Veenendaal of hier te lezen als PDF bestand op onze website.

  Beoogd resultaat Besluit
  Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen binnen de woongebieden van Veenendaal ten
  behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat.
  Argumenten
  1.1 Sluit aan bij raadsprogramma, uitkomst consultatie en motie Kadernota 2019
  In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 is het volgende opgenomen: Vanuit
  een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds
  brengen. Dat geldt in elk geval voor dat gedeelte van de lijn boven woningen, scholen en
  zorginstellingen. We zetten ons actief in om als een van de eerste gemeenten gebruik te kunnen
  maken van de mogelijkheden van de wet Voortgang Energietransitie (wet VET). Tijdens de consultatie
  in april 2019 over de uitkomsten van de businesscase werd deze ambitie nogmaals bevestigd. Ook
  werd duidelijk dat de dekking voor de gemeentelijke bijdrage de grootste uitdaging vormt.

 • wetsvoorstel Energietransitie controversieel verklaard door de Tweede Kamer

  Het wetsvoorstel Energietransitie is controversieel verklaard door de Tweede Kamer.

  Het wetsvoorstel is door het vorige kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Na schriftelijke consultatie en behandeling in januari 2017 in de commissie Economische Zaken zou de Wet in de Tweede Kamer behandeld moeten worden. Echter, na de verkiezingen heeft de Tweede Kamer besloten de Wet niet in stemming te brengen alvorens er een nieuw kabinet is aangetreden.

  De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) kamerstuknummer 34627. Op dit moment zijn er enkele knelpunten die met name zien op de netten, die de vitale infrastructuur vormen en daarmee essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. Voorliggend wetsvoorstel beoogt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen. Dit wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (STROOM) dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. 

  Het platform hoopt dat de vertraging minder dan zes maanden is en de Wet nog voor het zomerreces 2017 kan worden aangenomen in de Tweede Kamer.
  De beoogde datum inwerkingtreding van de nieuwe Wet Energietransitie op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.