HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Een hoogspanningsmast is een bouwwerk, maar maken de hoogspanningslijnen die erin worden gehangen daar ook onderdeel van uit? Tennet heeft tot nu toe altijd aangenomen van niet, maar het verzet tegen een bestaande hoogspanningsverbinding in Helmond heeft geleid tot een rechterlijke uitspraak die stelt dat leidingen en masten samen één bouwwerk vormen. Als dit zo is, dan zijn waarschijnlijk alle bovengrondse hoogspanningsverbindingen van Tennet illegaal.

 

Enkele inwoners van Helmond verzetten zich al jaren tegen een verplaatsing van hoogspanningsmasten die landelijk netbeheerder Tennet op verzoek van die Noord-Brabantse gemeente heeft uitgevoerd. Twee bestaande lijnen, een 380 kV- en een 150 kV-verbinding, zijn samen op één masttracé gehangen om nieuwbouwwoningen mogelijk te maken. De gezondheidsrisico's die de bezorgde inwoners vrezen, zijn al een keer door de Raad van State behandeld; de zaak werd toen in het nadeel van de Helmonders uitgelegd.

Het gevecht gaat door, blijkt uit een deze week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Twee inwoners van de Helmondse wijk Brandevoort dienden eind 2013 -ná de uitspraak van de Raad van State- een handhavingsverzoek in bij de gemeente, omdat het magneetveld van de verplaatste stroomverbinding groter zou zijn dan de richtlijnen die de landelijke overheid daarvoor heeft opgesteld. De gemeente legde dit verzoek naast zich neer, onder meer omdat de bevestiging van de hoogspanningsleidingen geen onderdeel zou zijn van de hoogspanningsmasten, en daarom niet vergunningplichtig zou zijn.

De Helmonders gingen in beroep bij de rechtbank en stelden daar dat de hoogspanningsleiding wel degelijk onderdeel is van het bouwwerk en dus vergunningsplichtig. De rechter vond jurisprudentie over de bovenleidingen en portalen van de spoorlijn Betuweroute. Het rechterlijke oordeel uit 2004 was dat de spoorportalen en -leidingen "naar aard en functie gezien moeten worden als één bouwwerk". De rechter oordeelde deze week dat een hoogspanningsverbinding niet zoveel verschilt "van een erfafscheiding van palen en prikkeldraad of van de bovenleiding van een spoorlijn". Met andere woorden: de Helmonders kregen gelijk.

Consequentie van die uitspraak is dat de hoogspanningsleiding in Helmond illegaal is. Omdat de rechter verwacht dat een vergunningaanvraag positief beoordeeld wordt, hoeft Tennet de verbinding vooralsnog niet af te breken. Maar wat voor de Helmondse verbinding geldt, geldt voor alle verbindingen. Met andere woorden: als het oordeel van de rechter klopt, dan zijn alle bovengrondse Nederlandse hoogspanningsleidingen illegaal. Tennet heeft namelijk in de rechtszaal verklaard "nog nooit een vergunning [te hebben] gevraagd voor het bevestigen of hebben van hoogspanningsleidingen".

Maar er zijn vraagtekens te plaatsen bij het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant, vindt jurist Marjolein Dieperink van advocatenkantoor Houthoff Buruma. Volgens haar is algemeen aanvaard dat hoogspanningskabels die in de grond liggen geen bouwwerk zijn en dus geen bouwvergunning nodig hebben. Waarom zou dat anders zijn wanneer je ze ophangt?, vraagt de advocaat zich aan de telefoon af. Volgens Dieperink ligt het in de lijn der verwachting dat Tennet via een beroep aan de Raad van State vraagt of de rechter gelijk heeft in zijn oordeel. Tennet-woordvoerder Jeroen Brouwers stelt dat de netbeheerder nog studeert op de manier om met de rechtbankuitspraak om te gaan. 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)