HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

In de kadernota 2017-2020 houdt de Gemeente Veenendaal rekening met de verkabeling van de hoogspanningslijnen in deze periode. De kosten voor de verkabeling zijn gedaald.  Vijftien jaar geleden werd uitgegaan van dertig miljoen euro. Met de nieuwe Wet Stroom kan de Gemeente Veenendaal de kosten beperken tot een bedrag onder vijf miljoen euro. De Gemeente samen met het landelijk Platform probeert het bedrag verder te verlagen.      

Onderdeel 3.1.7 van de Kadernota gaat over de Hoogspanningslijn

Eind december 2015 werd tegen de verwachting in het wetsvoorstel STROOM in de Eerste Kamer verworpen. In de wet was een verkabelingsregeling voor hoogspanningslijnen in stedelijk gebied opgenomen. Ofschoon de aanleiding voor het verwerpen van het wetsvoorstel daarin niet was gelegen, ontstond daarmee een situatie waarbij de door velen gewenste mogelijkheid tot verkabeling van de in onze gemeente aanwezige hoogspanningslijn onzekerder werd. 

De voor deze wetgeving verantwoordelijke minister heeft het voornemen om omstreeks september a.s. een minder omvattende maar wel op een verkabelingsregeling gericht wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.  Een positieve ontwikkeling daarin is dat het gemeentelijke Platform Hoogspanning in samenwerking met de VNG bij de opstelling van de vervangende wetgeving actief is betrokken. Doel van het Platform daarbij is mee te werken aan en te komen tot een regeling die het aannemelijk maakt dat elke als te verkabelen aangeduide hoogspanningslijn daadwerkelijk verkabeld dan wel omgelegd kan worden. In de komende maanden hopen we hiervan resultaat te zien in de vorm van een gunstigere verkabelingsregeling. Zodra daarna duidelijk is hoeveel de gemeenten moeten bijdragen, zullen we een voorstel aan de raad doen.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)