HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De Statencommissies Ruimte, Groen en Water (RGW) en Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) gaan zich verdiepen in de verschillende problemen die spelen rond het verzwaren en verplaatsen van hoogspanningsleidingen. Op 3 september houden zij een informatiebijeenkomst waarin alle aspecten worden toegelicht door onder andere de betrokken gemeentes, bewonersgroepen en experts.

Doel van deze vergadering is om een beeld te krijgen van de problematiek en te bezien of, en zo ja hoe, de provincie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. Tijdens de vergadering wordt geen politiek oordeel geveld, de politiek zal haar standpunt innemen tijdens een commissievergadering dit najaar.

Tijdens de vergadering worden de commissieleden geïnformeerd over de twee belangrijkste probleemaspecten van de hoogspanningsleidingen, te weten de ruimtelijke vraagstukken en de effecten van hoogspanningslijnen op de gezondheid. Voor de bijeenkomst zijn de colleges van burgemeester en wethouders uitgenodigd van de gemeenten waar de verplaatsing en of verzwaring van de hoogspanningsleidingen aan de orde is. Ook bewonersgroepen zijn uitgenodigd de commissieleden in te lichten over de (mogelijke) gezondheidsproblemen die de hoogspanningsleidingen met zich meebrengen. Namens Veenendaal spreken wethouder Cees Sanders en Arend van Kampen van het Platform Hoogspanningslijn Veenendaal. Het standpunt van de betrokken energieleverancier wordt tijdens de speciale vergadering ook verwoord.

Remco van Lunteren, voorzitter van de Statencommissie RGW: ,,Het is voor ons als Statencommissie nog niet duidelijk of wij überhaupt een rol in deze kwestie hebben. Wij willen uiteraard niet op de stoel van de gemeentes of het Rijk gaan zitten. Maar we zijn het aan de inwoners van onze provincie verplicht te onderzoeken of wij een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de problemen."

Pieter Pollmann, voorzitter van de Statencommissie MME: ,,Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om alle partijen in de gelegenheid te stellen de commissieleden te informeren over hun standpunt in deze kwestie. Wij zullen deze avond dan ook geen conclusies trekken of politieke uitspraken doen. Het gaat er ons in eerste instantie om een goed beeld te krijgen van de verschillende problemen die er spelen."

De bijeenkomst vindt plaats op 3 september 2007 vanaf 19.30 uur in de Statenzaal in het Provinciehuis, Pythagoraslaan 101 in Utrecht. De vergadering is openbaar.

Bron: Veenendaalse krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)