HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Provinciale Staten buigt zich maandag 5 november over een eerder geopperde mogelijkheid dat de provincie een ondersteunende rol gaat spelen voor gemeenten die een hoogspanningslijn boven bewoond gebied hebben en waartegen omwonenden te hoop lopen.

De gemeenteraad van Veenendaal is verdeeld over de vraag of de hoogspanningslijn, waar al jaren over wordt gepraat, met regelmaat op de agenda moet staan. Er zijn partijen, zoals de VVD, die vinden dat dit alleen nodig is als er nieuwe ontwikkelingen zijn. En er zijn partijen, zoals GroenLinks en de ChristenUnie, die de partij kiezen van het niet aflatende Platform Hoogspanningslijn Veenendaal. Woordvoerder Arend van Kampen vindt dat de gemeente nu aan de provincie duidelijk moet maken welke oplossingen er zijn om de lijn ondergronds te brengen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Stad sprak hij over ,,het welzijn van de Veenendaalse burgers" en dat is gebaat bij een kordaat optreden van de gemeente, waarbij niet moet worden gewacht op de provincie.

GroenLinks attendeerde het platform op een recente uitspraak van de Raad van State. Daarbij ging het in Zutphen om uitbreiding van sportcomplex 't Meyerink onder een hoogspanningslijn. De Raad van State oordeelde dat een uitspraak van de staatssecretaris van VROM in 2005 handelt over beperking van de toelaatbaarheid van woningbouw, scholen en vergelijkbare bestemmingen in een omgeving met een belasting van meer dan 0,4 microtesla. Sportvelden worden niet genoemd en kinderen verblijven daar langere tijd en daarom werden bezwaarmakers tegen de uitbreiding met negen sportvelden in het gelijk gesteld.

Bron: Veenendaalse krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)