HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Gemeenteraad Veenendaal neemt nog geen besluit over verkabeling

De commissie Openbare Ruimte van Gemeenteraad behandelde dinsdag 9 april het onderzoeksrapport van Tennet.
Het Platform spreekt in, een verslag hiervan kunt u terugzien (zie onderaan)

Op drie consultatie vragen werd door fracties antwoorden gegeven.

1) Wel of niet investeren in verkabeling. 

2) Ziet de Raad andere mogelijkheden dan financiering met precario inkomsten, die niet definitief zijn omdat er nog een procedure bij de Bestuursrechter loopt. 

3) ambitie om als eerste Gemeente van deze landelijke regeling verkabeling gebruik te maken, waardoor 80% landelijk wordt gefinancierd gebruik wordt gemaakt. 

Samengevat; bijna alle fracties vinden Verkabeling Urgent, vinden dat de Gemeente het voorzorgprincipe moet handhaven. Maar omdat er geen meerderheid is van fracties die financieel risico vooraf neemt, omdat de precariorechten inkomsten niet definitief zijn, komt het in april 2019 NIET tot een besluit om over te gaan tot verkabeling.

Na afloop vragen de leden van het Platform zich af waarom er een consultatie is geweest en niet een voorstel aan de Raad. Dan is er een debat en stemming, en is het voor iedereen duidelijk wat we gaan doen of niet.  

Wel vraagt de Raad  aan het College van B &W om een memo op te stellen, waarin het College van B & W samenvat wat zij voor mogelijkheden ziet na consultatie met de Raad.  Ook roept een aantal fracties het College van B & W op in de financiële kadernota 2020-2023 te laten zien hoe de Gemeente de financiële dekking ziet.

In mei wordt bekend of de Gemeente Veenendaal kan beschikken over de precariorechten. Dan zou op 4 juli bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 dit verwerkt kunnen worden. 

Inspraak Platform Hoogspan en debat Gemeenteraadscommissie 9 april 2019

 Gemeenteraad 9 april 2019

Plan gepresenteerd voor verkabeling door Tennet

Het plan van Tennet over de uitvoering is klaar. Wat opvalt is dat een aanzienlijk deel van de verkabeling via de techniek van horizontaal gestuurd boren zal gaan. Dit gaat onder de straat door. Verkabeling kost in Veenendaal maximaal 5,7 miljoen euro.
Dat is aanzienlijk lager dan de 7 miljoen waar drie jaar geleden en 27 miljoen waar zeven jaar geleden mee werd rekening gehouden. In april 2019 neemt de Gemeenteraad van Veenendaal een besluit. 

Al vijftien jaar is Veenendaal samen met het Platform bezig om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen.

Waarom doen we dat ook alweer:
- wonen onder die draden kan de gezondheid schaden. Dit werd 2018 nogmaals bevestigd door de Gezondheidsraad.
- de brandweer mag niet blussen bij gebouwen onder die leidingen. Het gaat om zo'n zevenhonderd woningen en diverse bedrijven
- hoogspanningsmasten staan inbreidingslocaties in Veenendaal in de weg
- hoogspanningsmasten zijn in 1955 geplaatst en zijn sterk verouderd en niet onderhouden.
- de elektrificering van de maatschappij zorgt ervoor dat er steeds meer elektriciteit door de leidingen gaat. 
De electriciteits snelweg van Dodewaard naar Diemen had vroeger 125 Mega volt Ampere vermogen en dat is gestegen naar 1.000 Mega Volt Ampera. 
- hoge masten midden door Veenendaal is niet meer van deze tijd. De grootste twintig gemeenten van Nederland hebben dit al jaren niet meer. 

Het AD publiceerde deze week:

Veenendaler Michael Melssen houdt zich al jarenlang bezig met de verkabeling namens het bewonersplatform Hoogspanningslijnen Veenendaal. En hij is wat verbaasd door de toon van B en W. ,,Want het is veel geld, maar in het verleden waren de bedragen veel groter.” Hij vindt het wel opmerkelijk dat de gemeente niet rept over een financiële bijdrage van de provincie Utrecht. ,,Want die bijdrage van 20 procent geldt voor de niet landelijke overheid, niet alleen de gemeente. Als straks de verkiezingen achter de rug zijn en er nieuwe provinciale staten zijn, kan het geen kwaad om dat nog eens bij de provincie aan te kaarten.” Als de raad akkoord gaat, kan de verkabelingsopdracht ingediend worden bij Tennet. Melssen hoopt dat het snel gaat. ,,Je loopt het risico dat we straks achter aan de rij staan. Je ziet in andere gemeenten zoals in Wageningen dat er al een beslissing is genomen. Veenendaal moet dat nog steeds doen.” Het werk gaat bij groen licht dan nog zo'n vijf jaar duren. Veenendaal zou het benodigde geld uit één keer een potje kunnen halen waarin het de precariobelasting stopt. Dat geld is echter nog steeds inzet van een lopende rechtszaak met Stedin. 

 

sterke magnetische velden hoger risico op kinderleukemie en hersentumoren

Langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden geeft mogelijk een hoger risico op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen.  Dat concludeert de Gezondheidsraad in een rapport. De raad adviseert daarom om het al langer bestaande voorzorgbeleid te handhaven om niet te dicht te bouwen bij hoogspanningslijnen.  Aangeraden wordt om het beleid wat verder uit te breiden.

Kleiner magnetisch veld met Verkabeling
Oplossing is verkabeling met kleiner magnetisch veld


Echter, het voorzorgsprincipe heeft er niet toe geleid dat Gemeenten minder hebben gebouwd. De bestemmingsplannen voorzien in bouwkavels in de Magneetveldzone. Gemeenten hebben de vergunning tot bouwen daar niet kunnen of willen tegenhouden.
 
De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe, vooral buitenlandse, onderzoeken gedaan. De politiek vroeg de Gezondheidsraad om te kijken
of die nieuwe onderzoeken tot nieuw beleid zouden moeten leiden. Veroorzaken hoogspanningslijnen kanker bij kinderen?
De aanwijzingen die we toen vonden, zijn met het nieuwste onderzoek bevestigd. En ze zijn zelfs iets sterker.

Als je naar grote groepen mensen kijkt, zie je dat er mogelijk een verband is tussen het ziek
worden en het wonen bij een hoogspanningslijn. De raad keek naar drie vormen van kanker bij kinderen: kinderleukemie, hersentumoren en lymfomen. Zowel de invloed van afstand (tot de hoogspanningslijnen) als van magneetveldsterkte (die afhangt van hoeveel stroom erdoorheen gaat) is onder de loep genomen.
Bij kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan hogere magneetveldsterkten (0,3 tot 0,4 mictrotesla of meer) dan andere,
lijkt het risico op 2,5 keer zo hoog
"Meer nog dan de afstand, lijkt de magneetveldsterkte van invloed", zegt Schoten. Elektriciteit wordt steeds vaker onder de
grond aangelegd, maar dat maakt voor magnetische velden niet uit, want die gaan door de grond heen.
"Voor bovengrondse hoogspanningslijnen hebben we al een voorzorgbeleid. Maar als je als overheid consequent wilt zijn,
zou je volgens de Gezondsheidsraad ook moeten kijken hoe je mensen zo veel mogelijk afschermt van magneetvelden van andere bronnen van het elektriciteitsnet zoals transformatorhuisjes.

Bron: NOS nieuws

Tweede Kamer in meerderheid voor Wet Energietransitie

Veenendaal, 25 januari 2018
Donderdag 25 januari is in de Tweede Kamer in Den Haag gedebatteerd over de nieuwe Wet Energietransitie. De Wet regelt ook de verkabeling van de Veenendaalse hoogspanningslijn nr 33.
De Veenendaalse situatie kwam twee keer ter sprake tijdens het debat. Een afvaardiging van het platform Hoogspan en Veenendaals Gemeenteraadslid Tineke Bette van CU waren aanwezig.  


Foto: Tweede kamer lid Carla Dik -Faber in het debat met Minister Wiebes van E.Z. / Fotograaf: Michael Melssen

Uiteindelijk werd een motie ingediend door oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. Hierbij wordt de Regering verzocht om met betrokken partijen te onderzoeken of een eerlijkere verdeling
van de verkabeling kosten mogelijk is. De motie wordt dinsdag 30 januari in stemming gebracht samen met de VET (Wet Voortgang Energie Transitie).
Minister Wiebes zei in beantwoording op Kamervragen de kosten voor Gemeenten te willen maximeren op Of twintig procent of 1 miljoen per kilometer. Gemeente kiest welke voor hen lager is.  

Gemeenteraad Veenendaal besluit tot haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsmasten.

In een marathonvergadering van de Gemeenteraad Veenendaal op maandag 3 juli is een amendement aangenomen op de kadernota voor 2017 tot 2021. Dit houdt in dat er een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor de verkabeling van de twee 150 KV hoogspanningskabels die op lijn 33 door Veenendaal lopen. 

Het College van Burgemeester & Wethouders in Veenendaal wordt verzocht deze haalbaarheidsstudie van het voorkeurstracé gereed te hebben op het moment het wetgevingsproces is afgerond. Hierdoor kan direct daarna een aanvraag worden ingediend, en is het mogelijk dat Veenendaal als één van de eerste Gemeenten tot uitvoering kan overgaan. 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)